Vedtekter for Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF)

Fastsatt ved konstituerende årsmøte 17 november 2009 – endret i årsmøte 29. november 2011, 13. november 2013, 18. november 2014, 10. mai 2017 og 3. mai 2018.

§1. Formål og oppgaver

SFF er en medlemsbasert interesseorganisasjon for særforbund og fleridrettsforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). SFFs visjon er Sammen for best mulige rammer for den organiserte idretten, og organisasjonens formål er å arbeide for at medlemmene oppnår best mulig rammevilkår som særforbund og fleridrettsforbund tilsluttet NIF.

SFF skal arbeide for at særforbundenes og fleridrettsforbundenes felles interesser ivaretas på best mulig måte. Organisasjonen skal engasjere seg i og utføre oppgaver på vegne av medlemmene i henhold til disse vedtekter samt organisasjonens handlingsplaner og andre vedtak fattet av årsmøtet og styret.

SFFs formål skal oppnås ved samarbeid med dets medlemmer og NIF.

SFFs styre skal representere særforbundene etter retningslinjer gitt i SFFs årsmøte.

SFF kan etter retningslinjer fra årsmøtet legge til rette for rabatt- og rammeavtaler for særforbundene.

§2. Medlemskap

Kun særforbund og fleridrettsforbund tilsluttet NIF har rett til å bli medlem av SFF. Søknad om medlemskap i SFF skal sendes SFF v/styret som eventuelt godkjenner søknaden. Medlemskapet bringes til opphør ved skriftlig meddelelse til SFF v/styret.

§3. Valgkomité

Valgkomiteen velges av årsmøtet, jf § 4-4, etter innstilling fra styret. Valgkomiteens medlemmer skal ha politisk valgt posisjon i eget forbund. Valgkomiteen skal innstille personer med politisk valgt posisjon i eget forbund til valg av styre for SFF til årsmøtet.

§4-1. Årsmøte

Årsmøtet er SFFs høyeste myndighet og holdes hvert år i mai/juni.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter/ medlemmer som møter.

Årsmøte kan bare behandle forslag om endring i vedtekter som er oppført på den utsendte sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det ved godkjenning av saklisten.

Årsmøte ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent(ene) eller den (de) valgte sekretær(er) behøver å være valgt(e) representant(er).

§4-2. Stemmefordeling og møte- og talerett

På årsmøtet møter inntil to politisk valgte representanter fra hvert særforbund/fleridrettsforbund/ medlem i SFF. Hvert særforbund/medlem har én stemme, dog slik at begge representantene har tale- og forslagsrett. Generalsekretærene i særforbundene har møterett, men ikke tale-, forslags- og stemmerett.

Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i et særforbund/fleridrettsforbund/en medlemsorganisasjon.

Medlemmer av SFFs styre som ikke samtidig møter som representant for et særforbund/fleridrettsforbund/medlem, har tale- og forslagsrett.

Valgkomiteens leder har møte- og talerett. Valgkomiteens øvrige medlemmer har møterett.

SFFs daglige leder har møte- og talerett.

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Med mindre annet er bestemt i disse vedtekter skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§4-3. Innkalling

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut av SFFs styre senest to måneder før årsmøtet holdes.

Forslag til årsmøtet må være sendt til SFFs styre senest fem uker før årsmøtet holdes. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut pr. post eller pr. mail til medlemmene senest tre uker før årsmøtet avholdes.

§4-4. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne de fremmøtte representantene
 • Godkjenne sakliste og forretningsorden
 • Velge dirigent(er) og protokollfører(e)
 • Behandle beretninger for SFF
 • Behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for SFF for foregående år og vedta oppdaterte, rullerende budsjetter for inneværende og de to etterfølgende år
 • Vedta endringer i SFFs vedtekter
 • Behandle innkomne forslag og saker
 • Godkjenne handlingsplan
 • Foreta følgende valg til styret i SFF:
  • styreleder
  • nestleder
  • fire styremedlemmer
 • Foreta følgende øvrige valg:
  • Leder av valgkomité
  • to medlemmer til valgkomiteen med ett varamedlem

 

§4-5. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles av SFFs styre med minst 14 dagers varsel etter:

 • Vedtak av ordinært årsmøte
 • Styrevedtak
 • Krav fra medlemmer som representerte minst 20 % av stemmene

Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling til årsmøtet.

§5. Styrets myndighet

Styret i SFF er organisasjonens høyeste myndighet mellom årsmøter.

Styret består av styreleder, nestleder, fire styremedlemmer og et styremedlem valgt av og fra generalsekretærene i særforbundene.

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styremedlemmene møter. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Styret v/styrets leder eller den/de styret gir fullmakt, representerer og tegner for SFF.

Styret skal blant annet:

 • Iverksette årsmøtets vedtak
 • Besørge alminnelig forvaltning, herunder treffe nødvendige beslutninger for å ivareta SFFs formål.
 • Utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap samt tilrettelegge alle saker for årsmøtet
 • Oppnevne og bemanne utvalg og arbeidsgrupper etter behov
 • Utrede og tilrettelegge idrettspolitiske saker for medlemmene
 • Representere særforbundene overfor NIF etter retningslinjer gitt av årsmøtet
 • Arrangere medlemsmøter og andre aktuelle idrettspolitiske møteplasser

 

§6. Vedtektsendringer

Endringer i SFFs vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. For å endre vedtektene kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§7. Nedleggelse

Nedleggelse av SFF vedtas med 2/3 flertall på årsmøte.