Comment are off

Regjeringen har lagt frem en nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

– en satsing på friluftsliv i hverdagen; 2014–2020

Om fysisk aktivitet og friluftsliv som del av den statlige idrettspolitikken er følgende sagt i strategien:

Innenfor rammen av idrettspolitikken vektlegges sammenhengen mellom friluftsliv og andre former for egenorganiserte utendørs mosjons- og treningsaktivitet.

Det følger av Meld. St. 26 (2011-2012) «Den norske idrettsmodellen», at anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet i kommunene, herunder friluftsliv, skal være førsteprioritet for den statlige idrettspolitikken de nærmeste årene, og at satsingen på slike anlegg skal økes. Gjennom spillemidlene til idrettsformål vil regjeringen legge til rette for at alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon, herunder friluftsliv.

Fra 2014 økes tilskuddssatsene for de viktigste anleggene for egenorganisert aktivitet og friluftsliv fra 700 000 kroner til 1 000 000 kroner. For en del anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv er tilskuddssatsene for spillemidler inntil 50 prosent av godkjent kostnad. Dette omfatter blant annet turveier, turstier og turløyper. Regjeringen vil videre vurdere å avvike minimumskravet om lengde for turveger, dersom en turveg vil binde sammen to eksisterende turveger.

Regjeringen vil i tilskuddsbrevet til fylkeskommunene gi overordnede føringer om at rammetilskuddet fra spillemidlene skal legge til rette for den organiserte idretten og egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv.

Strategien kan leses her: http://www.regjeringen.no/pages/38438580/T-1535.pdf

 

 

About the Author