Comment are off

Ny sammensetning av Idrettstinget

Særforbundene har alle rettigheter for sine idretter i Norge, og det overordnede ansvar for utøvelse og utvikling av all aktivitet – både topp og bredde. Derfor mener særforbundene at de bør ha flertall på idrettstinget.

I dag er stemmene på Idrettstinget fordelt med 46 % av stemmene i aktivitetslinjen (særforbund), 46 % av stemmene i NIF-linjen (idrettskretser) og 8 % av stemmene i idrettstyret. Dermed er de organisasjonsledd som har ansvar for all aktivitet i norsk idrett i mindretall på Idrettstinget og de har etter SFFs mening for liten reell innflytelse

SFF mener at blokkdannelsen på Idrettstinget virker handlingslammende og at den hindrer en dynamisk utvikling av idrettsorganisasjonen. Videre at idrettsorganisasjonen med dagens sammensetning av Idrettstinget ikke har evne til å tilpasse seg og reformere seg for å møte endringer i samfunnet. Med dagens sammensetning av Idrettstinget er det også slik at enkelte viktige beslutninger fattes uten forankring i aktivitetslinjen, altså med flertall kun fra idrettsstyret og NIFs regionale ledd idrettskretsene.

For å fjerne en misnøye som har vart i flere tiår og å unngå splittelse av organisasjonen, arbeider SFF for en løsning innenfor idrettsorganisasjonen hvor organisasjonen styres av de organisasjonsledd som har ansvar for all aktivitet. Derved kan det legges grunnlag for et bedre fungerende øverste organ i norsk idrett med rom for uavhengig debatt, og for bedre forankring av viktige beslutninger og vedtak i Idrettstinget med større legitimitet i organisasjonen enn i dag. Da blir også rollefordelingen i organisasjonen klarere, og det legges etter SFFs syn grunnlag for bedre samarbeid mellom idrettskretser og særforbund i tilrettelegging for klubbene.

I idrettsforbundene både i Sverige og Danmark har særforbundene 100 % av stemmene i det øverste organet, og regionene og distrikter har møterett i de forsamlinger som tilsvarer det norske Idrettstinget.

I LO har fagforbundene 86,7 % av stemmene i det øverste organet, og fylkesorganisasjonene 13,3 %. I NHO har landsforeningene 80 % av stemmene, og regionforeningene 20 %. Idrettsorganisasjonen er den eneste organisasjonen SFF kjenner til hvor regionale forvaltningsledd sammen med styret har flertall i det øverste organ.

SFF tok denne saken opp i forbindelse med stiftelsen av organisasjonen i november 2009. Saken kom opp til behandling på Idrettstinget 2011, og ved avstemningen under ett av alternative nye sammensetninger var det flertall for en endring. Men det ble ikke oppnådd det tilstrekkelige 2/3-flertallet for noe nytt alternativ. På bakgrunn av at det var knyttet usikkerhet til enkelte sider av forberedelsenene til behandling av denne saken under Idrettstinget 2011, så ble saken tatt opp også på et ekstraordinært Idrettsting i 2012. Heller ikke her ble det vedtatt en endring av tingsammensetningen. Saken ligger nå hos Idrettstyret, og SFF avventer et initiativ derfra.